+

Predstavitev

fkbv

Študentski svet je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Mariboru in s Pravilnikom o delovanju in sestavi Študentskih svetov Univerze v Mariboru.

Študentski svet je po Statutu Univerze v Mariboru edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete. Rešuje problematiko, povezano s študenti in se bori za dobrobit študentov. Študentski svet predstavlja vezni člen med fakulteto (univerzo) in študenti in preko njega lahko študentje sodelujejo v organih fakultete oziroma univerze, o posameznih zadevah podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe, tako da je njihov glas vedno in povsod prisoten.

Sestava sveta se določa z kandidaturami pred volitvami, nato pa se z volitvami izvolita dva člana na letnik. Tako dobljeni študentski svet voli še prodekana, za mesto katerega kandidirajo študenti na razpisu, ki ga razpiše dekan fakultete.

Naloge študentskega sveta, so predvsem aktivno vključevanje v študentsko politiko, reševanje študentskih vprašanj, informiranje študentov, zastopanje pri profesorjih in še vse ostalo kolikor nam zaupate in potrebujete pri svojih vsakdanjih opravilih na naši fakulteti.

Vzporedno z delovanjem v študentskem svetu mnogi opravljajo še druge funkcije tako na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede kot tudi na Univerzi v Mariboru.

Glavna funkcija Študentskega sveta je študijska problematika in reševanje težav študentov v okviru študijskega procesa.

Pomembnejše naloge Študentskega sveta so:

  • podajanje mnenj o pedagoškem delu asistentov, docentov in izrednih profesorjev, ko ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive. Mnenje študentov je obvezujoče,
  • obravnava in daje mnenje o splošnih aktih, študijskih programih, drugih aktih in programih ter predlogih, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
  • obravnava in daje senatu fakultete in Študentskemu svetu univerze mnenje o zadevah iz njihove pristojnosti,
  • v skladu s splošnim aktom, ki ga sprejme Upravni odbor univerze, razpolaga s sredstvi za interesno dejavnost študentov,
  • reševanje problemov študentov v zvezi z študijskim procesom,
  • prizadeva si za čim višjo kvaliteto študija,
  • organiziranje spoznavnega večera, brucovanj, okroglih miz,…
  • skrbi za športne aktivnosti študentov,
  • zavzema se za sodelovanje z ostalimi članicami Univerze v Mariboru, prav tako pa tudi z ostalimi univerzami.

 

logo-ss-fkbv-01