+

RAZPIS ZA TUTORJA ŠTUDENTA NA FAKULTETI ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

RAZPIS ZA TUTORJA ŠTUDENTA NA FAKULTETI ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

Tutorji študentje Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru zbiramo prijave za tutorje študente v študijskem letu 2014/2015.

1. Namen

Sistem tutorjev na FKBV prispeva k večji kvaliteti študijskega procesa in izboljšuje izobraževalno kulturo na fakulteti.

2. Cilji

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede želi s tutorstvom:

–          olajšati študentom vključitev v univerzitetno okolje,

–          usmerjati študente skozi študij, jim svetovati pri problemih, ki se pojavijo v času študija,

–          graditi na odnosu med študenti in visokošolskimi učitelji,

–          izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov, izboljšati kakovost študija,

–          spodbujanje študentov pri udeležitvi obštudijskih dejavnostih,

–          krepiti pripadnost fakulteti in povečati zainteresiranost za študij.

3. Naloge

Tutorji opravljajo naloge z namenom uresničevanja zgoraj navedenih ciljev. S svojimi napotki usmerjajo študente in jim omogočajo čimprejšnjo vključitev v akademsko okolje. Tutor študent dodeljeni skupini svetuje pri problemih in pomaga pri reševanju težav, vezanih na študij. Kot naloga se šteje tudi tutorska ura, ki jo s svojo skupina izvaja vsak teden. S predlogi in pobudami sodeluje na sestankih in pomaga pri uvajanju in izobraževanju novih tutorjev.

4. Komisija za zbiranje prijav

Komisija, ki jo sestavljajo prodekan za študentska vprašanja na FKBV, koordinator tutorjev študentov in njegov pomočnik na omenjeni fakulteti, zbira prijave in opravi razgovore s kandidati. Na podlagi opravljenih razgovorov, komisija izbere kandidate, ki bodo v študijskem letu 2014/2015 opravljali delo tutorja študenta. Pri svojem delu je komisija avtonomna. Odločitve komisije v postopku izbire prijav so dokončne.

Merila za izbor

 

Prijavijo se lahko študentje, ki bodo v študijskem letu 2014/2015 vpisani vsaj v 2. letnik dodiplomskega študijskega programa oz. študentje 2. stopnje, ki so diplomirali na FKBV. Študentje morajo redno opravljati svoje obveznosti. Študentje, ki želijo kandidirati, morajo izpolniti poseben obrazec, ki je priloga in sestavina tega razpisa.

 

Izbor vloženih prijav se opravi na podlagi sledečih meril:

– letnik študija,

– študijska usmeritev,

– uspešnost dela v preteklosti (velja za študente, ki so že bili tutorji),

– priporočila tutorja, ki je delal s kandidatom,

– obštudijske dejavnosti,

– komunikativnost,

– drugi podatki iz obrazca za prijavo.

 

Komisija opravi razgovor s posameznimi kandidati in pridobi morebitna mnenja o

primernosti kandidata.

5. Rok za prijavo

Prijava mora biti poslana na naslov ssfkbv@gmail.com. Rok za oddajo prijave je 6.6.2014 do 12.00 ure. Prijavnice poslane po roku ne bodo upoštevane.

6. Rok za izbiro kandidatov

Komisija se sestane in najkasneje do 9.6.2014 pregleda prispete prijave. Na osnovi prispelih prijav se odloči, s katerimi kandidati opravi razgovor. Po opravljenem izbirnem postopku, najkasneje do 13. 6. 2014 izbere primerne kandidate. Komisija nato posreduje seznam kandidatov Študentskemu svetu FKBV.

7. Imenovanje tutorjev študentov

Študentski svet obravnava predlog komisije in ga posreduje dekanu fakultete. Ta na podlagi predloga Študentskega sveta FKBV za dobo enega (1) leta z možnostjo podaljšanja imenuje tutorje študente.

Tutorjem študentom imenovanje preneha na lastno željo ali z razrešitvijo.

8. Koordinator tutorjev študentov

Tutorji študentje imajo svojega koordinatorja in njegovega pomočnika. Koordinatorja na podlagi predloga ŠS FKBV in po predhodnem soglasju kandidata imenuje dekan FKBV za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja.

Koordinator tutorjev skupaj s pomočnikom skrbi za izvrševanje ciljev in nalog določenih v Pravilniku tutorskega sistema FKBV.

Tutorji študentje imajo delavnico, ki je za tutorje študente obvezna.

Prijavnica za tutorja studenta na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru

 

Pustite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja