+

Prodekan

Prodekan študent je član Študentskega sveta po svojem položaju.

Fakulteta ima praviloma štiri prodekane, in sicer prodekana za izobraževalno dejavnost, prodekana za raziskovalno dejavnost, prodekana za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje in prodekana za študentska vprašanja. Kandidacijske postopke za imenovanje prodekanov javno razpiše dekan. Izmed prispelih kandidatur izbere dekan članice kandidate za prodekana, o katerih poda Senat članice mnenje. V primeru prodekana, zadolženega za študentska vprašanja, si mora dekan FKBV pred posredovanjem predloga na Senat FKBV pridobiti mnenje Študentskega sveta FKBV. Prodekane FKBV imenuje rektor univerze na predlog dekana FKBV in po predhodnem mnenju Senata FKBV oziroma Študentskega sveta FKBV za mandatno dobo štirih let. Mandatna doba prodekanov iz vrst študentov traja dve leti, s tem, da je lahko še enkrat imenovan.

Prodekanica za študentska vprašanja na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede:

Anja Pečoler

 

 

Naloge prodekana za študentska vprašanja so:

  • predstavlja študente fakultete,
  • skrbi za “dobre odnose” med študenti in profesorji,
  • sklicuje in vodi seje Študentskega sveta FKBV,
  • vodi delo Študentskega sveta FKBV,
  • sprotno rešuje nastale težave, ki so povezani s študenti in študijem,
  • sodeluje s prodekani za študentska vprašanja članic univerze in prorektorjem za študentska vprašanja UM,
  • udeležuje se kolegijev dekana in sej poslovodnega odbora,
  • prodekana se praviloma imenuje iz vrst zglednih študentov,
  • mandatna doba prodekana študenta traja 2 leti.